Deklaracja dostępności

Gmina Goleszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej eUrząd Gminy Goleszów.

Data publikacji strony internetowej: 29 wrzesienia 2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 marca 2021 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23 marca 2021 r. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniej aktualizacji oświadczenia: 23 marca 2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinacje klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśniecie przycisku OK,

 •     - przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuly
stron umożliwiają rozróznienie kazdej strony, zdjecia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuly opisujace dany odnosnik bardziej szczególowo.

Za pomoca skróconego menu mozna dostac sie bezposrednio do:

 • tresci
 • menu ulatwien dostepu
 • menu glównego
 • mapy strony

Dostepnosc architektoniczna


Budynek Urzędu Gminy Goleszów przy ul. 1 Maja 5, w którym znajdują się:

 • Biuro Podawcze - parter bezpośrednio przy wejściu do budynku,
 • Kasa urzędu - parter,
 • Urząd Stanu Cywilnego w Goleszowie - parter,
 • Sekretariat Urzędu oraz biura Wójta Gminy i Zastępcy Wójta
 • biuro obsługi prawnej Urzędu i jednostek organizacyjnych;
 • biura komórek organizacyjnych: Sekretarza Gminy; Skarbnika Gminy; Referatu Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych; Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Referatu Społeczno-Administracyjnego, Referatu Inwestycji i Remontów; Referatu światy; Referatu Kadr i Informatyzacji; Inspektora Ochrony Danych; Pełnomocnika ds. kontroli zarządczej; Głównego specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od ul. 1 Maja 5 nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku brak windy. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji
głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille'a , ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym  dla osób niewidomych i niedowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku zostało wyznaczone miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka
migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z
polskiego języka migowego.


Budynek Urzędu Gminy Goleszów przy ul. Zakładowej 12 , w którym znajdują się biura Referatu Promocji, Referatu Drogowego i Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek posiada jedno wejście, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na  furtce ogrodzenia znajduje się dzwonek przywołujący, za pomocą
którego można poinformować o konieczności obsługi osoby
niepełnosprawnej. Powiadomiony pracownik schodzi do klienta.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku brak windy. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji
głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym  dla osób niewidomych i niedowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka
migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z
polskiego języka migowego.

                           

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Przemysław Rzymanek oraz Karol Gaszek, informatyk@goleszow.pl. Kontaktować mozna się takze dzwoniąc na numer telefonu 33 4790510 wewn.39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skladać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o która stronę internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Logo Uni Europejskiej z opisem